Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk.god. 2023./2024.

javni-pozivi.jpg

Na temeljem članka 46. Statuta Općine Novi Golubovec (Službeni Glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 20/21), općinski načelnik Općine Novi Golubovec, donosi 

 

O D L U K U

o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika

srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2023./2024.

 

Članak 1.

            Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Novi Golubovec za školsku godinu 2023./2024.

            Sufinanciranje troškova iz prethodnog stavka ovog članka vršit će se od 04. rujna 2023. do 21. lipnja 2024. godine.

 

Članak 2.

            Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to:

  • da učenik ima prebivalište na području Općine Novi Golubovec i
  • da barem jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području Općine Novi Golubovec najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
  • da nema dugovanja prema Općini Novi Golubovec.

 

Članak 3.

            Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novi Golubovec, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 

  • potvrda upisu u srednju školu,
  • Izjavu da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,
  • preslika ugovora o smještaju u učenički dom,
  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • potvrdu o podmirenim dugovanjima prema Općini Novi Golubovec – izdaje Jedinstveni upravni odjel 

            Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učenički dom, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Općinu Novi Golubovec u roku 8 dana od nastale promjene.

 

 

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnose roditelji učenika.

 

Članak 5.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi, ne mogu to pravo ostvariti putem Općine Novi Golubovec.

 

Članak 6.

            Općina Novi Golubovec sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove u iznosu od 50% od mjesečne ekonomske cijene smještaja učenika.

            Sredstva za sufinanciranje troškova učeničkog doma osiguravaju se u Proračunu Općine Novi Golubovec.

 

Članak 7.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i  web stranici.

 

 

                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                   Boris Tušek

Dokumentacija: Poveznica


Prilog: ODLUKA o sufinanciranje učeničkih domova 2023 2024.pdf