Donesen kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Novi Golubovec

vijece.jpg

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 143/21) i članka 30. Statuta Općine Novi Golubovec (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije'' broj 20/21), Općinsko vijeće Općine Novi Golubovec je na svojoj 7. sjednici održanoj dana 21.07.2022. godine donijelo

 

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVI GOLUBOVEC

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Novi Golubovec (u daljnjem tekstu: Kodeks) uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Članak 2.

Svrha je Kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

Cilj je Kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 3.

Odredbe ovog Kodeksa odnose se na članove radnih tijela općinskog vijeća i na općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti).

Članak 4.

U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Novi Golubovec.
 2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti
 3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuju iz proračuna Općine
 4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
 5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
 6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:

 • Načelo časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja te zaštite vlastite vjerodostojnosti - obveznici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.
 • Načelo osobne odgovornosti - obveznici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.
 • Načelo zaštite javnog interesa - obveznici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Obveznici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost.
 • Načelo transparentnosti - građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem obveznika kao javne osobe, a koje je u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.
 • Načelo očuvanja povjerenja građana - član Općinskog vijeća je dužan čuvati povjerenje građana te paziti na očuvanje vlastitog integriteta te se od njega zahtijeva izbjegavanje situacija koje narušavaju njegovu objektivnost i nepristranost u obnašanju dužnosti. Pri obnašanju dužnosti, član Općinskog vijeća se mora ponašati na način kojim čuva i unaprjeđuje povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost tijela izvršne vlasti u kojem obnaša dužnost.
 • Načelo javnosti - u svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja tijelo izvršne vlasti u kojem obnaša dužnost, član Općinskog vijeća će iznositi stavove tijela u kojem obnaša dužnost u skladu s propisima, ovlastima i kodeksom te osiguravati transparentnost u obnašanju dužnosti i transparentnost tijela u kojem obnaša dužnost. Član Općinskog vijeća je dužan, u skladu sa svojim ovlastima, javnosti pravovremeno pružiti potrebne informacije vezane uz dužnost koju obnaša i svoje vlastito postupanje, ako to nije u suprotnosti s posebnim propisima.
 • Načelo uzornosti - član Općinskog vijeća treba biti uljudan, dostojanstven i profesionalan kako u svojim odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim dužnosnicima, službenicima i namještenicima. Pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, član Općinskog vijeća je dužan čuvati osobni ugled i ugled Općinskog vijeća. U tom smislu, potrebno je da član Općinskog vijeća vlastitim primjerom potiče druge članove Općinskog vijeća na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, dobre međuljudske odnose, kolegijalnost i suradnju te odgovoran odnos prema građanima.
 • Načelo racionalnog korištenja javnih resursa - obnašajući dužnost član Općinskog vijeća treba osigurati da se ljudskim i materijalnim resursima upravlja i koristi na zakonit, učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način, isključivo u cilju ostvarenja javnog interesa.

Članak 6.

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju   obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 8.

     U obnašanju javne dužnosti član Općinskog vijeća ne smije svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa.

Sukob interesa postoji kada su privatni interesi člana Općinskog vijeća u suprotnosti s javnim interesom, a posebice:

 • kada privatni interes člana Općinskog vijeća može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti (potencijalni sukob interesa)
 • kada je privatni interes člana Općinskog vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti (stvarni sukob interesa).

Članak 9.

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je:  

 • primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti,
 • ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom,
 • zlouporabiti posebna prava obveznika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti,
 • primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti,
 • tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,
 • obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara,
 • utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi,
 • koristiti povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,
 • na drugi način koristiti položaj obveznika utjecanjem na odluku tijela javne vlasti ili osoba koje su u njima zaposlene kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

Članak 10.

            Članovi Općinskog vijeća u obvezi su čuvanja povjerljivih informacija i podataka za koje član Općinskog vijeća sazna u obnašanju dužnosti, a koje nije obvezan javno objavljivati u skladu sa zakonom. Na postupanje s informacijama i podacima koje sazna u obnašanju dužnosti član Općinskog vijeća treba paziti na odredbe propisa kojima se uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih podataka.

Članovi Općinskog vijeća dužni su jednako postupati prema svim građanima bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etičke pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, seksualne orijentacije, bračnog ili porodičnog statusa ili po drugim osnovama.

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 11.

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA

Članak 12.

Primjenu Kodeksa prate Etički odbor kao tijelo I. stupnja i Vijeće časti kao tijelo II. stupnja.

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.

Članak 13.

Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe.

Članak 14.

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.

Članak 15.

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika, službenika Jedinstvenog upravnog odjela ili po prijavi građana.

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu odredaba Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

Etički odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.

Članak 16.

Etički odbor  obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanje o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi.

Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.

Članak 17.

Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi.

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u  odlučivanju.

Članak 18.

Za povredu odredba Kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Kodeksa.

Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 19.

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća.

Članak 20.

Način rada Etičkog odbora i Vijeća časti uređuje se poslovnikom kojeg donosi Općinsko vijeće.

 Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno odluci o visini naknade članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Mladen Kos


Prilog: kodeksa_ponasanja_clanova_opcinskog_vijeca_opcine_novi_golubovec.pdf